Hem / Nyheter / 100% lokalproducerad och förnybar el från vattenkraft! 17 mars, 2022

100%
lokalproducerad och förnybar el från vattenkraft!

Vi är mycket stolta över att ta ännu ett stort kliv framåt i vårt miljö- och hållbarhetsarbete genom att vi nu drivs av 100% lokalproducerad el från förnybar vattenkraft i Ydre!
Långsiktighet och omtanke för vår lokala landsbygd, natur och omgivning är en av Träullits grundläggande kärnvärden. Valet att skifta till Tranås Energi och en lokalt producerad och förnybar el från vattenkraftstationerna Forsnäs och Visskvarn, belägna endast några kilometer från vår fabrik och huvudkontor, var därför självklart. 

Hållbar energi från Bulsjöån, rakt utanför vår dörr
Den vackra Bulsjöån, som med sitt klara vatten rinner genom Ydre, binder samman de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen, där Tranås Energis tre aktiva vattenkraftstationer är belägna. Naturvärdena i och i anslutning till Bulsjöån är mycket höga; vattendraget är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med avseende på både naturvårds- och fiskevårdssynpunkt inom miljömålsarbetet. Detta beror bland annat på den goda vattenkvaliteten, en hög grad av naturlighet samt att flera rödlistade arter som insjölevande öring, flodpärlmussla, kungsfiskare och utter lever här.

Tranås Energi arbetar tillsammans med naturen
Tranås Energi producerar klimatsmart och förnybar energi men bedriver också ett aktivt miljöarbete för att främja den biologiska mångfalden. Sedan många år jobbar företaget kontinuerligt med att anpassa sina anläggningar för att minimera dess påverkan på de omkringliggande biotoperna.

Under flera år har företaget jobbat mot målet om att skapa fri fiskväg mellan de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. På grund av kraftverkens elproduktion och annan verksamhet vid förra sekelskiftet har denna vattenväg varit stängd för vandrande fisk i över 100 år. Nu håller det på att bli ändring på detta! Ett efter ett har alla tre vattenkraftverk fått fri passage genom fiskvägar och endast ett hinder, en kvarndamm, återstår innan det slutgiltiga målet är uppnått. När det är klart har fri passage skapats och fisken kan återigen vandra uppströms och tillbaka — något som inte varit möjligt på över ett sekel.

Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete? Klicka här eller kontakta oss direkt så berättar vi mer!

I slutet av 2018 stod fiskvägen vid vattenkraftstationen i Forsnäs klar: ett omlöp i form av en konstgjord bäck som nu gör det möjligt för fisken att passera dammen.