Miljö & hållbarhet.

Hållbart, funktionellt och ekologiskt.

Träullit är ett bygg- och inredningsmaterial som får människor att trivas och må bra. Det är ett miljövänligt och återvinningsbart material, tillverkat av träull från svensk gran, rent vatten och cement — inget annat.

Närproducerad skogsråvara

All skogsråvara härstammar från närområdet
Vi har ett nära samarbete med våra virkesleverantörer och strävar alltid efter att få vår skogsråvara levererad från det lokala närområdet. Det innebär färre och kortare transporter, lägre förbrukning av fossila energikällor och mindre koldioxidutsläpp. Klicka här för att läsa mer om vår virkesleverantör Sydved och deras kontinuerliga arbete för ett mer hållbart och långsiktigt skogsbruk.

Byggvarubedömningen

Högsta betyg av Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln. De arbetar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Träullit Akustik har tilldelats klassificeringen Miljöbyggnad Guld, Byggvarubedömningens högsta betyg.

SundaHus

Högsta betyg, klass A, av SundaHus
SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för att göra medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Träullit Akustik har i både målade och omålade utföranden erhållit SundaHus högsta betyg, klass A. Detta innebär att produkten ger en minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.) och att den inte påverkar innemiljön negativt genom emissioner av flyktiga organiska ämnen. Vidare fastställer SundaHus att Träullit Akustik har en lång teknisk livslängd, en hög transparens kring produktens innehåll samt utgör en minimal belastning på naturresurser och deponibergen.

Miljödeklaration

Miljödeklarerat och registrerat enligt EPD Norge
EPD, Environmental Product Declaration, är en standardiserad, tredjepartsgranskad deklaration av miljöpåverkan från en produkt ur ett livscykelperspektiv. Det internationella EPD-systemet ger relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar information och används på de flesta marknader världen över för att mäta produkters verkliga miljöprestanda. Träullit Akustik är miljödeklarerat enligt EPD i både trävitt och cementgrått utförande.

ECOProduct Testing

ECOProduct-testning med mycket goda omdömen
ECOProduct är ett produktvärderingscertifikat som är ett samarbete mellan Green Building Alliance, SINTEF Building Research och Construction Service med syfte att underlätta för konsumenter att göra miljövänliga materialval. ECOProduct är den enda metoden som utvärderar byggprodukters faktiska miljöegenskaper baserat på en tredjepartsverifierad miljödeklaration (EPD), med erkända, internationella standarder och referenser som grund för bedömningen. ECOProduct-databasen används av arkitekter, entreprenörer och byggare för att göra de bästa miljövänliga valen av byggprodukter på marknaden. Träullit Akustik erhöll mycket goda omdömen av ECOProduct med särskild hänsyn till produktens emissionsvärden, materialinnehåll, resursförbrukning och global uppvärmningspotential (GWP). Se omdömen och resultat av ECOProduct Testing här:

25mm Vitcement
25mm Cementgrå
50mm Vitcement
50mm Cementgrå

Emissionklassificering M1

Träullit Akustik har emissionsklassificering M1
M1 är beteckningen på klassen för lägst emissioner inom den frivilliga finska emissionsklassificeringen av byggnadsmaterial. Träullit Akustik uppfyller de mest krävande kriterierna gällande emissioner, inklusive VOC-nivåer, formaldehyd, ammoniak och lukt.

Byggnadsmaterial klassificeras i tre olika kategorier där M1 är den bästa. M1-klassen innebär att produkten har testats i ett oberoende och opartiskt laboratorium och har uppfyllt de angivna kriterierna fyra veckor efter tillverkning.

Materialinnehåll

Träullit är helt fritt från giftiga och syntetiska ämnen
Våra produkter består av träull från svensk gran, vatten och cement — inget annat. Resultatet är ett hållbart, funktionellt och ekologiskt bygg- och inredningsmaterial med egenskaper som värmetröghet, fuktreglering, ljudabsorption, brandskydd och tålighet mot mögel och röta.

Träull, från ett hållbart och lokalt skogsbruk

All skogsråvara i Träullits produktion härstammar från ett hållbart och lokalt skogsbruk. Detta innebär att skogsbruket bedrivs på ett sådant sätt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska funktioner utan att andra ekosystem skadas.

Rent och friskt vatten

Det vatten som går åt i Träullits produktion är rent och friskt och hämtas ur lokal brunn.

Cement, för styrka, brandskydd och beständighet

Den gråcement som används i Träullits produkter består av kalksten och märgelsten som både bryts i täkter och tillverkas i Skövde. Vår vitcement tillverkas i Aalborg i Danmark.

Träullit drivs av 100% lokalproducerad och förnybar energi

Miljövänlig och lokalproducerad energi från vattenkraft i Ydre
Vi är mycket stolta över att ta ännu ett stort kliv framåt i vårt miljö- och hållbarhetsarbete genom att vi sedan starten av 2022 drivs helt och hållet av lokalproducerad el från förnybar vattenkraft här i Ydre. Långsiktighet och omtanke för vår lokala landsbygd, natur och omgivning är en av våra grundläggande kärnvärden. Valet att helt skifta till en lokalt producerad och förnybar el från vattenkraftstationerna Forsnäs och Visskvarn, belägna endast några kilometer från vår fabrik och huvudkontor, var därför självklart.

Hållbar energi rakt utanför vår dörr

Den vackra Bulsjöån binder samman de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen och rinner med sitt klara vatten strax utanför Träullits dörr och vidare genom Ydre. Vid förgreningspunkterna där Bulsjöån och sjöarna möts är de aktiva vattenkraftstationerna belägna och genererar en hållbar och förnybar energi som driver hela vår verksamhet.

Tillsammans med naturen

Sedan många år jobbar vår energileverantör, Tranås Energi, kontinuerligt med att anpassa sina anläggningar för att minimera dess påverkan på de omkringliggande biotoperna. Naturvärdena i och i anslutning till Bulsjöån är mycket höga; vattendraget är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med avseende på både naturvårds- och fiskevårdssynpunkt inom miljömålsarbetet. Detta beror bland annat på den goda vattenkvaliteten, en hög grad av naturlighet samt att flera rödlistade arter som insjölevande öring, flodpärlmussla, kungsfiskare och utter lever här. Vi på Träullit är därför stolta att stödja ett aktivt miljöarbetet för att främja den biologiska mångfalden och säkerställa en hållbar miljö, idag och framtiden!

Fria fiskvägar för första gången på 100 år

Under flera år har Tranås Energi jobbat mot målet om att skapa fri fiskväg mellan de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. På grund av kraftverkens elproduktion och annan verksamhet vid förra sekelskiftet har denna vattenväg varit stängd för vandrande fisk i över 100 år. Nu håller det på att bli ändring på detta! Ett efter ett har alla tre vattenkraftverk fått fri passage genom fiskvägar och endast ett hinder, en kvarndamm, återstår innan det slutgiltiga målet är uppnått. När det är klart har fri passage skapats och fisken kan återigen vandra uppströms och tillbaka — något som inte varit möjligt på över ett sekel.